Vilkår for salg og utleie

Vilkår for salg

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett.

Om kunden er en forbruker etter forbrukerkjøpsloven, så gjelder angrerettloven og øvrige rettigheter som følger av forbrukerkjøp.

Ved næringskjøp gjelder det ingen angrerett.

Det presiseres at det ikke gjelder angrerett ved kjøp av planter over nett, selv ved forbrukerkjøp.

 

Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

 

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Partene

Selger er:
Plantefryd AS
Østre vei 32b
1397 NesøyaTelefon +47 41551611

E-post hello@plantefryd.no

Organisasjonsnummer 929 642 171

- og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den kunden/forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

 

Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller kjøpers representant, har fått varene levert i tråd med punktet over om levering.

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Det presiseres at det ikke gjelder angrerett ved kjøp av planter over nett, selv ved forbrukerkjøp.

 

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Det er herved opplyst at kjøper dekker alle omkostninger ved å returnere varer som er omfattet av returretten ihht. Angrerettsloven.

 

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han/hun har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.


Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

Garanti
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

 

 

Vilkår for utleieGenerelle vilkår leieavtale nettsalg

Dette kjøpet av leieavtale er regulert av de nedenstående salgsbetingelser og for forbrukerkjøp av varer over Internett som er beskrevet i våre "Vilkår for kjøp".

Om kunden er en forbruker etter forbrukerkjøpsloven, så gjelder angrerettloven og øvrige rettigheter som følger av forbrukerkjøp.

Ved næringskjøp gjelder det ingen angrerett.

Det presiseres at det ikke gjelder angrerett ved kjøp av planter over nett, selv ved forbrukerkjøp.

 

Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

 

Avtalen og partene

Bestilling av leieavtale på Plantefryd.no eller per e-post er å anse som bindende leieavtale for kunden.

Utleier forbeholder seg retten til å gjennomføre en kredittvurdering av kunden, og retten til å avslå å inngå avtalen basert på fremkommet kredittinformasjon.
Utleier er Plantefryd AS org nr. 929 642 171.
Leietager er kunden som bestiller leieavtalen på nettsiden plantefryd.no eller gjennom e-post.

Produktbeskrivelse
Produktet omfattet av leieavtalen er heretter også omtalt som installasjonen. Installasjonen innbefatter planter, plantekar, veggfester festemateriell mv. som er levert av utleier etter denne avtalen

 

Leieperiode
Leieperioden begynner å løpe fra og med leveringsdato hos kunden.
Lengden på avtalen er det antall måneder som er bestilt ved avtaleinngåelsen.
Om ikke annet er avtalt gjelder en tre måneders løpende oppsigelse med virkning fra siste dag i måneden en oppsigelse gis.

Avtaler med bindingstid kan ikke sies opp med virkning før utløpet av de måneder som er akseptert i tilbudet. Etter utløp av bindingstid gjelder en tre måneder gjensidig oppsigelsestid med virkning fra siste dag i måneden en oppsigelse gis.


Ved utløp av leieperioden vil utleier demontere og hente installasjonen.

 

Eiendomsrett
Installasjonen er i sin helhet utleiers eiendom gjennom hele leieperioden og også etter utløp av leieperioden.

Skader og tyveri
Leietager er ansvarlig for skade på- og eventuelt tyveri av hele- eller deler av installasjonen.
Utleier skal umiddelbart underrettes om skader eller tyveri.

Betalingsbetingelser mv.
Leien betales forskuddsvis den første i hver måned.
Leiesummen indeksreguleres hvert år med virkning fra og med første januar hvert år og det er 100 prosent av den årlige endringen i konsumprisindeks (eller tilsvarende) som legges til grunn. Leiesummen vil ikke kunne reguleres ned.
Ved forsinket betaling gjelder alminnelige bestemmelser om forsinkelsesrenter mv.
Eventuelle offentlige pålegg eller avgifter som innføres i leieperioden og direkte berører installasjonen blir belastet leietager.

Installasjonens lokalisering mv
Leietager kan ikke uten utleiers skriftlige samtykke flytte eller endre på installasjonen.

Service og drift
Service besørges av utleier og inkluderer vanning, gjødsling og alminnelig stell som beskjæring og fjerning av dødt bladverk mv.
Service er inkludert i det avtalte leiebeløpet.

Utleier må gis kostnadsfri tilgang til installasjonen(e) innenfor normal kontortid og må også få kostnadsfri tilgang til vann til vanning.

Garanti
Plantefryd garanterer at plantene gjennom service og drift skal holdes levende og fremstå velstelt og fine i hele leieperioden. Planter som dør eller «ikke ser bra ut» skal ved service skiftes ut vederlagsfritt for leietager.
Garantien gjelder ikke dersom kunden selv vanner eller beskjærer installasjonen, eller hvis plantene på noen måte blir påført skade, herunder blir utsatt for frost, forurensning, forgiftning eller andre skadelige påvirkninger.
Garantien gjelder heller ikke om kunden ikke etterkommer utleiers råd om tilstrekkelig lys eller belysning av installasjonen.

Reklamasjoner
Reklamasjoner skal fremsettes skriftlig til utleier uten ugrunnet opphold.

 

Begrensning i utleiers ansvar og garanti
Utleier har Ikke ansvar for evt ulemper, skader eller kostnader som skulle oppstå som følge av installasjonen fra Plantefryd.
Evt hull i vegger fra montering mv. og evt skjolder eller lignende som oppstår som følge av installasjonen er ikke utleiers ansvar og vil ikke bli utbedret av utleier.
Generelle Force Majeure-forbehold kan gjøres gjeldende av utleier.

Oppsigelse på grunn av kundens mislighold
Hvis leietaker ikke overholder bestemmelsene i denne avtale, søker akkord, åpner konkurs, vesentlig forringer sin formuesstilling eller foretar seg noe som kan virke inn på utleiers eiendomsrett til installasjonen, har utleier rett til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning, og avhente installasjonen.
Ved oppsigelse etter dette punktet er leietaker forpliktet til å betale til leietager alle ubetalte terminer, påløpte morarenter og alle ikke-forfalte terminer for gjenstående del av avtaleperioden.

Verneting mv
Eventuelle uoverensstemmelser mellom utleier og leietager avgjøres etter norsk rett ved utleiers verneting.